Stichting Vrienden van Vrij Waterland

Paul Wintgens en Roel Eijsberg, beiden bewoners van de Schalkwijkerweg, hebben gezamenlijk de Stichting Vrienden van Vrij  Waterland opgericht. 

Doelstelling:
De buurttuin Schalkwijk helpen mogelijk maken. Vrijwilligers stimuleren, fondsen en donateurs werven. En zo veel mogelijk mensen enthousiast maken om mee te helpen en bij te dragen.
Wilt u donateur worden dat kan al vanaf €10,- per jaar. Of wilt u op een andere manier meehelpen, fondsen werven, ideeën aandragen, vrijwilliger worden. Aanmelden kan bij :
Stichting Vrienden van Vrij Waterland,  Zuid Schalkwijkerweg 7 II, 2034 JD te Haarlem. Of via het aanmeldformulier.

Vriend worden van Vrij Waterland

Vrienden van Vrij Waterland ondersteunen met hun bijdrage alle activiteiten van Vrij Waterland en heel specifiek het opbouwen en onderhouden van de buurttuin. Met hun donaties maken vrienden het mogelijk dat de biologische buurttuin er kan zijn voor alle buurtbewoners, met wandelpaden, picknickveld, sportveldje, voedselbos, moestuinen, dierenweide, vrucht- en bloementuinen.

De vriendenstichting organiseert lezingen, workshops, natuurwandelingen, moestuinspreekuren, en informatietochten ‘plant en dier’. Vrienden worden op de hoogte gehouden van deze bijeenkomsten en activiteiten. Ook kunnen zij rekenen op een jaarlijks “plantaardig” presentje.

De stichting wil gelden bijeenbrengen voor de inrichting van de buurttuin, het hekwerk en onderkomen voor de dierenweide, bloemen, bollen, bomen en struiken voor voedselbos en bloemstroken langs de paden. En zo mogelijk bijdragen aan de kosten van onderhoud (o.a. van graspaden, boomwallen, dierenonderkomen).

Stichting Vrienden van Vrij Waterland heeft een aanvraag ingediend voor ANBI registratie, heeft geen winstoogmerk en kan alleen commerciële activiteiten verrichten indien de inkomsten daaruit geheel ten goede komen aan het omschreven doel.

Vriend worden kan door overmaking van uw donatie op rekening NL30TRIO 0379216051 ten name van “Stichting Vrienden van Vrij Waterland” te Haarlem. Onder vermelding van: “donatie, Vrienden van Vrij Waterland”.

Contactgegevens: Paul Wintgens, Zuid Schalkwijkerweg 7 II,  2034 JD  Haarlem.
E-mail: vriendenvrijwaterland@hotmail.com
Telefoon: 023 – 56 26 030

Algemene informatie Stichting Vrienden van Vrij Waterland

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Vrij waterland.
Adres: Zuid Schalkwijkerweg 7 II, 2034 JD Haarlem
Telefoon: 023-56 26 030
Datum oprichting: 9 april 2018
Bestuurders: Roel Eijsberg (voorzitter), Paul Wintgens (secretaris/penningmeester), Ewoud de Jong (lid)
Doelstelling: Het ondersteunen van de uitvoering van de plannen van de Stichting Vrij Waterland om met name de voetbalvelden van voormalige Young Boys aan de Belgiëlaan Haarlem te transformeren tot een wijkgerichte educatieve- en buurttuin.
Fiscaal nummer: 8586.95.881
KvK: 71386610
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning. Alleen eventueel gemaakte kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.
Financiële verantwoording: Gezien de oprichtingsdatum is in 2018 geen financieel verslag voor handen. Jaarlijks voor 1 juni van ieder boekjaar (=kalenderjaar) dienen de jaarstukken ter goedkeuring te worden voorgelegd, voor het eerst voor 1 juni 2019.

Beleidsplan ‘Stichting Vrienden van de Stichting Vrij Waterland’

– Zorgdragen voor naamsbekendheid van de stichting middels:
a. publicatie in wijk- en schoolbladen.
b. deelnemen aan open dag biologische tuinen op 16 juni 201
c. onderwijzend personeel van wijkscholen informeren over bijzonderheid karakter van de educatieve tuin en buurttuin.
– Creëren van betrokkenheid bij de buurttuin door:
a. het geven van workshops en lezingen, Zoals: natuurwandelingen, kookcursussen, aanleg en onderhoud moestuinen, het nut van bijen.
b. het werven van vrijwilligers voor Stichting Vrij Waterland.
– Het leggen en onderhouden van contacten met de overige deelnemers aan de educatieve tuin en buurttuin.
– Het inventariseren van noodzakelijke investeringen ten behoeve van de buurttuin waaraan de Stichting een (financiële) bijdrage kan leveren.
– Het werven van donoren en sponsors.
Haarlem, 14 mei 2018